Personuppgiftspolicy för Advitum AB

Gäller för Advitum AB, organisationsnummer 556671–9448.

Innehåll

POLICY AVSEENDE INTEGRITET OCH MARKNADSFÖRING
1. Allmänt
2. Personuppgiftsansvarig
3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
4. Vilka personuppgifter behandlar vi?
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
6. Laglig grund för Advitum ABs behandling av dina personuppgifter
7. Profilering
8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
10. Ändringar av Advitum ABs integritetspolicy
11. Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos Advitum AB
12. Cookies
13. Policy för hantering av e-postadresser
14. Kontaktuppgifter till Advitum AB

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna personuppgifts/integritetspolicy beskriver hur Advitum AB, org. nr 556671–9448, Franska vägen 11, 39356 Kalmar, e-mail: info@advitum.se, (”Advitum AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Personuppgifts/Integritetspolicyn gäller då Advitum AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, kundserviceärenden och övrig kontakt med Advitum AB, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Advitum AB är personuppgiftsansvarig för Advitum ABs behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

3.1 När du besöker vår webbplats eller för att du ska kunna köpa våra tjänster, produkter, utbildningar, evenemangbiljetter eller kontakta oss för information eller service samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:

3.2 Advitum AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Advitum ABs webbplatser, genomför ett köp på Advitum ABs webbplatser, använder dig av Advitum AB support eller deltar på ett evenemang som Advitum AB anordnar. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Advitum AB och för att Advitum AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Information som Advitum AB samlar om dig är hur du interagerar med Advitum ABs webbplats, din inköpshistorik, vilka evenemang du deltagit i samt vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.

3.4 Personuppgifterna lagras i våra CRM-, fakturerings-, epost- samt valt system för webbanalys.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 FÖR DIG SOM ÄR KUND TILL ADVITUM AB

Advitum AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund som genomför ett köp av våra tjänster, produkter, evenemang eller utbildningar och använder våra tjänster och produkter:

För- och efternamn
E-post
Telefonnummer
Organisationsnummer
Faktureringsadress
Betalningsuppgifter
Orderhistorik
Allergier (denna uppgift raderas ur register senast 14 dagar efter genomfört evenemang).

4.2 FÖR DIG SOM VISAT INTRESSE GENOM ATT FYLLA I VÅRA WEBBFORMULÄR

Advitum AB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

För- och efternamn
E-post
Företag
Yrkestitel
Faktureringsadress
Telefonnummer
Intresseområde, dvs. vilka erbjudanden du intresserar dig för och vilka av våra evenemang du anmält dig till.

4.3 FÖR DIG SOM NYHETSBREVS-PRENUMERANT

Advitum AB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig.

För- och efternamn
E-post

4.4 FÖR DIG SOM BESÖKER VÅR WEBBPLATS

Advitum AB samlar in och behandlar din IP-adress och din användning av Advitum ABs webbplatser. För att se hur användningen av webbplatserna spåras, se punkt 13 om Cookies. Den information vi samlar in för dig som besöker vår webbplats är:

Vilka sidor som besöks
Tid spenderad på vardera sida
Vilka länkar du trycker på
Vilken sida du gick ifrån när du kom till en ny
Vilken webbläsare du använder
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.

5.1 FÖR DIG SOM ÄR KUND TILL ADVITUM AB

Advitum AB behandlar dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration, bearbetning och genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
Administrera kundkontot för bokföring och fakturering
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per e-post och telefon avseende Advitum ABs produkter och tjänster.
Löpande kunna hantera kundrelation och tillhandahålla våra tjänster.
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner genom att: kunna kontakta dig vid uppkomna problem vid beställningar eller utförande av tjänster

5.2 FÖR DIG SOM NYHETSBREVS-PRENUMERANT OCH VISAT INTRESSE GENOM ATT FYLLA I VÅRA WEBBFORUMLÄR

Advitum AB behandlar dina personuppgifter i syfte att:

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
Möjliggöra kommunikation med dig som specialerbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per webb, e-post och sociala medier avseende Advitum ABs produkter och tjänster.
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
Felsöka och optimera tekniken
Uppgifter kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik relaterat till visat intresse av Advitum ABs varor, tjänster och evenemang.

5.3 FÖR DIG SOM BESÖKER VÅR WEBBPLATS

Advitum AB behandlar dina personuppgifter i syfte att:

Analysera hur du beter dig på vår webbplats, för att kunna göra förändringar i syfte att förbättra upplevelsen och användarvänligheten.
Analysera kring vilka av våra sidor och tjänster/produkter som är mest intressanta för besökare.

6. Laglig grund för Advitum ABs behandling av dina personuppgifter

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan

6.1 Uppfyllande av avtal: Om du är kund, behandlar Advitum AB dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för att genomföra bokningar, köp, förenkla administration och orderhistorik.

6.2 Samtycke: För uppgifter som samlas in via cookies och e-postadress lutar vi oss på samtycke som laglig grund. För e-postadress hämtas samtycke in genom att du måste acceptera vår integritetspolicy för att bli prenumerant. För cookies sker samtycke genom en pop up-banner som informerar om vår hantering av cookies.

6.3 Rättslig förpliktelse: I vissa fall kan Advitum AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering

7.1 ADVITUM AB KAN BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER GENOM PROFILERING.

Om du är besökare, kund eller nyhetsbrevs-prenumerant analyseras information om

  • hur du använder Advitum ABs webbplatser,
  • vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden som du har varit intresserad av,
  • vilka nyhetsbrev du interagerat med och evenemang du har anmält dig till
  • uppgifter om inköp för att tillhandahålla personliga erbjudanden som vi tror passar dig för att bjuda in dig till evenemang vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa till oss på Advitum AB + 46 480 480 20 eller genom att kontakta info@advitum.se eller genom att skicka din begäran till Advitum AB, Franska vägen 11, 39356 Kalmar. När vi mottagit din anmälan kommer vi utan onödigt dröjsmål upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 PERSONUPPGIFTER

Sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Advitum AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav såsom bokföringslagen.

8.2 GALLRINGSPOLICY

Dina personuppgifter sparas i vårt CRM-, faktureringsverktyg samt dataanalysverktyg så länge du har köpt, interagerat eller visat intresse för Advitum AB eller till dess att samtycke återkallas av kund, eller invändning inkommit mot behandling. Se punkt 12.

I vårt valda epostsystem sparar vi uppgifter om våra kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Advitum AB. Uppgifterna raderas därefter ur systemet.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 TREDJE PART

Advitum AB kan lämna ut uppgifter till tredje part, såsom Advitum ABs andra koncernbolag, samarbetspartners och leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Advitum AB säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Tredje part som Advitum AB tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att:
sälja och marknadsföra Advitum ABs och koncernbolagens tjänster och produkter leverera tjänster med anknytning till Advitum ABs avtal med dig som kund.

9.2 FÖR ATT FÖLJA GÄLLANDE LAGKRAV ELLER KRAV FRÅN MYNDIGHETER,

för att tillvarata Advitum ABs rättsliga intressen eller upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem kan Advitum AB lämna ut personuppgifter om nödvändigt.

9.3 LÄNDER UTANFÖR EU/EES

Advitum AB kan komma att överföra uppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Advitum ABs leverantör befinner sig där. Om uppgifter överförs utanför EU/EES, vidtar Advitum AB åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och vidtar åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES

10. Ändringar av Advitum ABs integritetspolicy

Advitum AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och kommer då att göra en ny version tillgänglig på webbplatsen. Om ändringarna kräver ditt samtycke kommer detta att inhämtas innan ändringarna träder i kraft.

11. Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos Advitum AB

11.1 Advitum AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning

11.2 På din begäran eller på eget initiativ kan Advitum AB korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 DU HAR RÄTT ATT BEGÄRA:

Tillgång till dina personuppgifter såsom registerutdrag eller kopia på dina personuppgifter.
En gång per kalenderår har du rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamål för behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Även information om var uppgifterna har hämtats ifrån, förekomst av profilering samt förutsedd period under vilken uppgifterna lagras. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter på din begäran.
Radering av dina personuppgifter. Om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för som ex. lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
Begränsning av behandling om du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.

11.4 DATAPORTABILITET.

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

11.5 Du har rätt att invända dig mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Då kommer Advitum AB enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.6 Om du inte vill att Advitum AB behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot behandlingen genom att maila till info@advitum.se . När vi mottagit din invändning upphör vi med att behandla personuppgifterna för dessa marknadsföringsändamål.

11.8 Du har rätt att skicka in klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11.9 Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med omedelbar verkan och utan kostnad.
Gör detta genom att kontakta Advitum AB per telefon + 46 481 480 20 eller genom att kontakta info@advitum.se .

12. Cookies

12.1 VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din enhet eller dator för att känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Cookien används för att förbättra webbupplevelsen för dig som besökare. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies:

– Permanenta cookies som sparar en fil på din enhet för att du ska kunna använda webbplatsen och tillgå olika funktioner.

– Sessionsbaserade cookies som används när du besöker webben. Då skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att underlätta navigeringen. Cookien försvinner när du avslutar besöket.

För mer information om cookies, besök Post och Telestyrelsens webb.

12.2 SÅHÄR ANVÄNDER VI COOKIES PÅ VÅR WEBB

12.2.1 Webbplatsen använder permanenta cookies och sessionscookies i syfte att:

– Mäta och analysera besökarnas flöde och navigering på webbplatsen för att lära oss vad besökare uppskattar och använder våra webbtjänster

– Låta systemet känna igen återkommande användare för att göra upplevelsen så bra som möjligt för dig som besökare.

– Komma ihåg besökarens val av textstorlek på webbplatsen och automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på våra webbplatser.

12.2.2 Om du accepterar s.k. sessionscookieskan du använda vår webbplats fullt ut.

12.2.3 Om du inte accepterar några cookies kan du inte använda vår webbplats fullt ut, utan du kan bara läsa information och titta på tjänster, se priser och relaterad information.

12.3 ANALYSVERKTYG FÖR WEBBPLATS

Vi använder Google Analytics eller motsvarande för att få skapa en bild av hur du som besökare använder webbplatsen. Följande cookies skapas när du besöker webben:

Permanenta cookies:

– __utma, skiljer på användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning och förfaller två år efter att den sätts eller senast uppdateras

– __utmz, mäter trafikkällor och navigering på webbplatsen (som exempelvis vilken sökmotor som användes för att nå webben). Den förfaller sex månader efter att den sätts eller senast uppdateras.

Sessionsbaserade cookies:

– __utmb, beräknar nya sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning och förfaller 30 minuter efter att den sätts eller senast uppdateras.

– __utmc, används tillsammans med “__utmb” för att uträkna om ett nytt besök görs på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök). Den förfaller när webbläsaren stängs ned.

– __utmt, beräknar webbplatshastigheten och förfaller 10 minuter efter det att den sätts.

Cookie Beskrivning Utgår

_ga Används av GA för att särskilja besökare 2 år

_gid Används av GA för att särskilja besökare 24 timmar

_gat Används av GA för att begränsa frekvensen av antal förfrågningar 1 minut

Informationen som skapas av dessa cookies, används i syfte att utvärdera besöksstatistik för att förbättra innehåll, navigation och webbstruktur. Läs om Googles sekretesspolicy här.

12.4 TA BORT LAGRING AV COOKIES

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i webbläsarens inställningar. Inga cookies kommer att lagras, men observera att dina personliga inställningar försvinner. Läs om hur du tar bort cookies från webbläsare.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du använda ett tillägg till din webbläsare. Se Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Rättsinformation: Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

13. Policy för hantering av e-postadresser

VI HANTERAR DIN E-POSTADRESS ENLIGT VÅR INTEGRITETSPOLICY.

  • Din e-postadress kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgänglig för användning till ett annat företag som inte ingår i Advitum AB eller dess koncernbolag.
  • Alla e-postutskick görs med teknik som inte synliggör e-postadresser för andra prenumeranter.
  • Vid beställning av e-postutskick såsom nyhetsbrev, samtycker du till att dina personuppgifter: e-post, företag, förnamn, efternamn, adress, mobil och yrkestitel, får lagras och användas inom Advitum AB för löpande och riktad direktmarknadsföring.
  • Uppgifter som lämnas genom att använda Advitum ABs digitala tjänster och erbjudanden, kan tillsammans med uppgifter som samlas in via dataanalysverktygen Google Analytics eller likande användas för att anpassa innehåll, tjänster, direktmarknadsföring och annonsering.
  • I varje utskick har du som prenumerant möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick och möjlighet att få personuppgifterna raderade från epostsystemet.
  • Samtycket är giltigt till dess du som prenumerant själv säger upp det. Återkalla samtycket genom att kontakta Advitum AB på info@Advitum.se eller per telefon +46 481 480 20.

Kontaktuppgifter till Advitum AB

Kontakta oss om du har frågor om Integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Advitum AB, Telefon: +46 481 480 20, E-mail: info@advitum.se, Adress: Franska vägen 11, 39356 Kalmar

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.